DANH SÁCH TÀI LIỆU

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII

2/19/2020 10:59:01 AM
2

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI

2/19/2020 10:57:37 AM
3

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ X

2/19/2020 10:55:59 AM
4

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX

2/19/2020 10:54:09 AM
5

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII

2/19/2020 10:38:31 AM
6

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

2/19/2020 10:17:09 AM
7

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015)

2/19/2020 10:07:46 AM
8

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2005-2010)

2/19/2020 10:03:49 AM
9

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ X

2/19/2020 10:01:38 AM
10

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ IX

2/19/2020 10:00:14 AM
11

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Bình Thuận lần thứ III

2/19/2020 9:54:29 AM
12

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03/2020

2/19/2020 8:16:24 AM
13

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập III 1975-2005

2/12/2020 10:57:30 AM
14

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

2/12/2020 10:56:57 AM
15

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I 1930-1954

2/12/2020 10:52:19 AM
16

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02/2020

2/3/2020 2:35:08 PM
17

Tài liệu tham khảo cuộc thi Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

2/3/2020 10:27:15 AM
18

Giải thưởng Cuộc thi: “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

1/17/2020 9:29:25 AM
19

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 01 và 02/2020

1/17/2020 8:46:41 AM
20

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019

1/10/2020 1:41:25 PM
21

Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

1/9/2020 9:12:39 AM
22

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

1/7/2020 3:45:57 PM
23

Cuộc thi: “Tìm hiểu về truyền thống lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận”

1/7/2020 10:26:45 AM
24

Dự thảo báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2019

1/3/2020 9:48:52 AM
25

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 01 & 02/2020

12/31/2019 8:45:15 AM
26

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai

12/30/2019 11:14:53 AM Ban Tuyên giáo Trung ương
27

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

12/30/2019 11:13:17 AM Ban Tuyên giáo Trung ương
28

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NĂM VÀ MỪNG XUÂN CANH TÝ

12/27/2019 5:01:24 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
29

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

12/27/2019 4:23:14 PM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
30

Chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

12/24/2019 3:55:46 PM
31

Bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo về triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Phần 2)

12/23/2019 11:30:41 AM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
32

Bài nói của GS.TS Hoàng Chí Bảo về triển khai nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 (Phần 1)

12/23/2019 11:25:48 AM Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
33

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2020

12/17/2019 3:59:02 PM
34

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 12

12/16/2019 7:51:18 AM
35

Sùng Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng

12/11/2019 2:33:10 PM
36

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986-1996) thực hiện phương châm "Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra" tỉnh Bình Thuận

12/11/2019 2:30:32 PM
37

Phước Thể truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

12/11/2019 2:28:04 PM
38

Phong trào công nhân lao động và công đoàn Bình Thuận những chặng đường lịch sử (1930-1998)

12/11/2019 2:24:59 PM
39

Phong Nẫm truyền thống cách mạng anh hùng

12/11/2019 2:21:29 PM
40

Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hiệu quả

12/11/2019 2:19:07 PM
41

Thuận Hải 3 năm khôi phục và phát triển văn hóa - kinh tế (1976-1978)

12/11/2019 2:16:01 PM
42

Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020)

12/11/2019 2:13:23 PM
43

Phan Thiết - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập II 1954-1975

12/11/2019 7:51:02 AM
44

Phan Thiết Đại đội 2/481 đặc công anh hùng

12/11/2019 7:48:09 AM
45

Phan Thiết 35 năm xây dựng và phát triển tập III 1975-2010

12/11/2019 7:46:04 AM
46

Phan Sơn - Truyền thống kháng chiến 1945-1975

12/11/2019 7:43:16 AM
47

Phan Rí Thành - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập II 1954-1975

12/11/2019 7:40:57 AM
48

Phan Rí Thành - Truyền thống đấu tranh cách mạng tập I 1930-1954

12/11/2019 7:39:43 AM
49

Phan Hiệp - Truyền thống đấu tranh cách mạng 1945-1975

12/11/2019 7:38:09 AM
50

Niên giám thống kê huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận năm 1999

12/11/2019 7:34:55 AM
51

Niên giám thống kê 2004

12/11/2019 7:33:25 AM
52

Niên giám thống kê huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận năm 2004

12/11/2019 7:31:37 AM
53

Những văn bản quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thuận Hải về Nông nghiệp

12/11/2019 7:29:54 AM
54

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

12/6/2019 10:26:12 AM
55

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12/2019

11/29/2019 9:32:47 AM
56

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2019

11/27/2019 10:05:46 AM
57

Những trận đánh tiêu biểu trên đất Bắc Bình 1945-1975

11/27/2019 8:56:05 AM
58

Những trận đánh hay trên địa bàn Tuy Phong 1945-1975

11/27/2019 8:53:35 AM
59

Những điển hình tiên tiến Bình Thuận năm 2005

11/27/2019 8:51:22 AM
60

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận tập II năm 2004

11/27/2019 8:49:07 AM
61

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận năm 1997

11/27/2019 8:46:23 AM
62

Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên - Nhớ về chiến trường khu 6

11/27/2019 8:30:03 AM
63

Nhân dân Hồng Sơn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1930-1975)

11/27/2019 8:26:55 AM
64

Nghị quyết Đại hội VI Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc

11/27/2019 8:22:58 AM
65

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Thuận Hải lần thứ I

11/27/2019 8:20:09 AM
66

Phiếu điều tra DLXH năm 2019

11/22/2019 9:18:32 AM
67

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 11

11/14/2019 9:21:48 AM
68

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

11/11/2019 3:39:40 PM
69

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, năm 2019

11/4/2019 10:35:51 AM
70

Giấy mời Dự Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bình Thuận năm 2019

11/4/2019 8:46:01 AM
71

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019)

11/1/2019 8:13:30 AM
72

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949 - 30/10/2019)

11/1/2019 8:13:06 AM
73

Thể lệ tham dự Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ III

10/30/2019 3:15:46 PM
74

. Đề cương Tuyên truyền tháng 11/2019

10/29/2019 8:56:28 AM
75

Ngành in Bình Thuận - Những chặng đường ghi nhớ

10/22/2019 2:22:51 PM
76

Mũi Né truyền thống đấu tranh cách mạng (1930-1975)

10/22/2019 2:21:06 PM
77

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu tỉnh Bình Thuận (2001-2005)

10/22/2019 2:18:48 PM
78

Mãi mãi theo con đường của Bác

10/22/2019 2:17:25 PM
79

Liên Hương truyền thống đấu tranh cách mạng

10/22/2019 2:16:16 PM
80

Lịch sử Tuy Phong tập I (1930-1954)

10/22/2019 2:14:58 PM
81

Lịch sử truyền thống xã Suối Kiết (1945-2010)

10/22/2019 2:12:03 PM
82

Lịch sử truyền thống xã Phú Hải (1945-1954)

10/22/2019 1:43:22 PM
83

Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Hàm Đức (1930-2010)

10/22/2019 10:25:51 AM
84

Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (1962-2012)

10/22/2019 10:23:02 AM
85

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11/2019

10/22/2019 9:24:57 AM
86

Lịch sử Phong trào nông dân và Hội nông dân tỉnh Bình Thuận (1930-2000)

10/21/2019 9:32:30 AM
87

Lịch sử ngành Y tế Bình Thuận 30 năm kháng chiến (1945-1975)

10/21/2019 9:16:40 AM
88

Lịch sử ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận (1945-2010)

10/21/2019 9:15:10 AM
89

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 10

10/21/2019 9:04:32 AM
90

Danh sách các tập thể, cá nhân giới thiệu tuyên truyền

10/18/2019 11:19:45 AM
91

Lịch sử Lực lượng vũ trang huyện Phú Quý (1975-2010)

10/17/2019 9:00:58 AM
92

Lịch sử khu 6 kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

10/17/2019 8:59:00 AM
93

Lịch sử hình thành và phát triển Phường Tân An (1954-2010)

10/17/2019 8:56:41 AM
94

Lịch sử Hậu cần - kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận (1945-2000)

10/17/2019 8:54:41 AM
95

Lịch sử đơn vị 430 Hàm Thuận (1960-1975)

10/17/2019 8:50:24 AM
96

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh 1990

10/17/2019 8:48:12 AM
97

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Chính (1960-2015)

10/17/2019 8:43:49 AM
98

Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Thái tập II (1975-2010)

10/17/2019 8:41:50 AM
99

Lịch sử Đảng bộ xã Hàm Trí (1945-2010)

10/17/2019 8:39:47 AM
100

Lịch sử Đảng bộ xã Đông Tiến (1984-2010)

10/17/2019 8:27:27 AM
101

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thuận Hải

10/17/2019 8:25:28 AM
102

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Tân Nghĩa (1954-2010)

10/16/2019 2:53:23 PM
103

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Phú Long (1975-2010)

10/16/2019 9:03:54 AM
104

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Ma Lâm (1975-2010)

10/16/2019 9:02:12 AM
105

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Lương Sơn (1975-2010)

10/16/2019 9:00:12 AM
106

Lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Lầu (1975-2010)

10/14/2019 3:40:07 PM
107

Lịch sử Đảng bộ Phường Đức Thắng tập II (1975-2010)

10/14/2019 3:36:53 PM
108

Lịch sử Đảng bộ huyện Tuy Phong tập III (1975-2000)

10/14/2019 3:30:35 PM
109

Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc (1975-2005)

10/14/2019 3:19:46 PM
110

Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Linh tập II (1975-2000)

10/14/2019 3:14:28 PM
111

Lịch sử Đại đội 5 đặc công Bình Thuận

10/14/2019 3:11:39 PM
112

Lịch sử đặc công tỉnh Bình Thuận (1952-1975)

10/14/2019 3:08:47 PM
113

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (04/11/1909 - 04/11/2019)

10/14/2019 9:50:26 AM
114

Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận

9/30/2019 3:11:07 PM
115

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10/2019

9/27/2019 3:28:25 PM
116

Đề cương Tuyên truyền tháng 10/2019

9/24/2019 3:57:17 PM
117

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 9

9/23/2019 3:40:43 PM
118

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn.

8/30/2019 8:29:27 AM
119

Đề cương Tuyên truyền tháng 9/2019

8/27/2019 2:44:37 PM
120

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 8

8/26/2019 4:01:37 PM
121

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 9/2019

8/26/2019 3:57:15 PM
122

Đề cương tuyên truyền 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/82019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

8/14/2019 10:49:35 AM
123

Đề cương tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

8/13/2019 11:30:52 AM
124

Tài liệu hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

7/31/2019 3:15:49 PM
125

Đề cương Tuyên truyền tháng 8/2019

7/25/2019 10:57:06 AM
126

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 7

7/24/2019 5:18:03 PM
127

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019)

7/22/2019 11:27:40 AM
128

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 8/2019

7/20/2019 3:44:57 PM
129

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

7/12/2019 2:14:53 PM
130

Lịch sử công tác Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 1930-2010

7/9/2019 8:52:11 AM
131

Lịch sử công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận 1930-2014

7/9/2019 8:49:40 AM
132

Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

7/9/2019 8:47:11 AM
133

Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Bình Thuận tập I 1945-1954

7/9/2019 8:46:08 AM
134

Lịch sử Công an nhân dân Thuận Hải tập I 1945-1954

7/9/2019 8:44:30 AM
135

Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận 1889-1995

7/9/2019 8:42:37 AM
136

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh 1945-1975 tập I

7/9/2019 8:41:19 AM
137

La Gi với truyền thống cách mạng xây dựng và phát triển 1930-2000

7/9/2019 8:39:45 AM
138

Lạc Đạo truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

7/9/2019 8:37:34 AM
139

La Gi sống mãi với truyền thống cách mạng

7/9/2019 8:35:47 AM
140

Kỷ yếu truyền thống cách mạng Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng khu VI trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

7/9/2019 8:34:17 AM
141

Kỷ yếu Thanh tra tỉnh 36 năm xây dựng, trưởng thành và 20 năm phát triển sau ngày tái lập tỉnh Bình Thuận

7/9/2019 8:32:47 AM
142

Kỷ yếu những người đối mặt trực tiếp với kẻ thù qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ở thành phố Phan Thiết

7/9/2019 8:31:10 AM
143

Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đảng viên mới

7/9/2019 8:07:37 AM
144

Bộ câu hỏi đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng

7/9/2019 8:06:35 AM
145

Kỷ yếu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ nhất 2005 và lần thứ hai 2006-2007

7/3/2019 3:46:27 PM
146

Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 10 năm (1986-1996) thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:44:03 PM
147

Kỷ yếu Nghị quyết HĐND tỉnh Bình Thuận khóa VIII kỳ họp thứ nhất - kỳ họp thứ năm

7/3/2019 3:42:03 PM
148

Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

7/3/2019 3:40:17 PM
149

Kỷ yếu cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ

7/3/2019 3:36:34 PM
150

Kỷ yếu Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V 2003-2008

7/3/2019 3:34:22 PM
151

Kỷ yếu 28 năm Hội Đông Y tỉnh Bình Thuận hình thành và phát triển

7/3/2019 3:29:32 PM
152

Những Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:27:35 PM
153

Đề cương Tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

7/3/2019 3:26:43 PM
154

Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận 1945-2000

7/3/2019 3:24:26 PM
155

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Thuận 1930-1975

7/3/2019 3:20:57 PM
156

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận 1975-2005 tập III

7/3/2019 3:17:41 PM
157

Lịch sử Bộ đội Biên phòng Bình Thuận 1975-2009

7/3/2019 3:14:15 PM
158

Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận 1945-2015

7/3/2019 3:12:06 PM
159

Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Tân 1930-2005

7/3/2019 3:08:35 PM
160

Lịch sử công tác Đảng công tác chính trị lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận

7/3/2019 3:06:45 PM
161

Khu VI kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975

7/3/2019 3:03:52 PM
162

Khí tiết niềm tin

7/3/2019 3:00:03 PM
163

Kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam

7/3/2019 2:57:53 PM
164

Huyện Tánh Linh 25 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1975-2000 tập II

7/3/2019 2:54:59 PM
165

Hồng Thái những chặng đường lịch sử 1945-1975

7/3/2019 2:51:33 PM
166

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Bình Thuận chặng đường mười năm

7/3/2019 2:48:44 PM
167

Hòa Minh trong chặng đường đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc 1945-1975

7/3/2019 2:47:01 PM
168

Hàm Thắng những chặng đường kháng chiến cứu nước 1930-1975

7/3/2019 2:44:19 PM
169

Hàm Tân những trận đánh tiêu biểu 1945-1975

7/3/2019 2:42:33 PM
170

Hàm Tân 45 năm lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng 1930-1975

7/3/2019 2:29:52 PM
171

Hàm Nhơn những chặng đường đấu tranh cách mạng 1954-1975 tập II

7/3/2019 2:28:14 PM
172

Hàm Chính truyền thống cách mạng kiên cường 1930-1975

7/3/2019 2:26:33 PM
173

Hàm chính 25 năm xây dựng và phát triển 1975-2000

7/3/2019 2:23:10 PM
174

Đề cương Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

7/3/2019 11:26:44 AM
175

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

7/3/2019 11:26:09 AM
176

Đề cương Tuyên truyền tháng 7/2019

7/3/2019 9:33:22 AM
177

Những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2011-2014

7/2/2019 10:02:28 AM
178

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 6

6/26/2019 1:50:41 PM
179

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5

6/26/2019 1:49:18 PM
180

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 4

6/26/2019 1:44:15 PM
181

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 3

6/26/2019 1:40:41 PM
182

Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo tháng 1 và tháng 2

6/26/2019 1:37:30 PM
183

Đức Thắng bất khuất kiên cường 1930-1975

6/21/2019 8:28:38 AM
184

Đức Phú 35 năm hình thành và phát triển 1975-2010

6/21/2019 8:27:25 AM
185

Đức Nghĩa truyền thống đấu tranh cách mạng

6/21/2019 8:25:36 AM
186

Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Thuận

6/21/2019 8:23:23 AM
187

Đảo Phú Quý những chặng đường lịch sử

6/21/2019 8:20:30 AM
188

Chợ Lầu vùng đất kiên trung

6/21/2019 8:16:17 AM
189

Chiến thắng Sông Mao trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

6/21/2019 8:14:57 AM
190

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập III 1975-2005

6/21/2019 8:11:19 AM
191

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7/2019

6/19/2019 4:28:30 PM
192

Chiến thắng Hoài Đức Bắc Ruộng

6/19/2019 2:17:49 PM
193

Chiến đấu oanh liệt thắng lợi vẻ vang

6/19/2019 2:15:21 PM
194

Chí Công truyền thống yêu nước và cách mạng 1885-1975

6/19/2019 2:12:12 PM
195

Chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển

6/19/2019 2:09:59 PM
196

Căn cứ Khu Lê Hồng Phong trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

6/19/2019 2:08:35 PM
197

Bưu điện Bình Thuận những dấu son lịch sử

6/19/2019 2:06:37 PM
198

Bình Thuận 30 năm kháng chiến 1945-1975

6/19/2019 2:04:39 PM
199

Bình Thuận 20 năm xây dựng và phát triển

6/19/2019 2:02:18 PM
200

Bình Thuận 10 năm phát triển 1992-2002

6/19/2019 2:00:51 PM
201

Bình Thạnh truyền thống cách mạng và văn hóa

6/19/2019 1:59:09 PM
202

Bắc Bình truyền thống đấu tranh cách mạng

6/19/2019 1:55:06 PM
203

Bắc Bình - Lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân

6/19/2019 1:51:40 PM
204

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thuận Hải

6/19/2019 1:48:21 PM
205

Căn cứ Khu Lê Hồng Phong 1950-1975

6/17/2019 9:02:08 AM
206

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập II 1954-1975

6/17/2019 8:58:31 AM
207

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tập I 1930-1954

6/17/2019 8:55:49 AM
208

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

6/10/2019 11:21:33 AM
209

Tài liệu hỏi - đáp tuyên truyền cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2019 - 2024

6/7/2019 7:14:22 AM
210

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố.

6/4/2019 8:14:39 AM
211

Quy chế tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo

5/24/2019 3:18:49 PM
212

Tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

5/24/2019 11:13:18 AM
213

Đề cương Tuyên truyền tháng 6/2019

5/24/2019 9:59:14 AM
214

Tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)

5/22/2019 1:43:43 PM
215

Tuyên truyền triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận (22.4.2019)

5/22/2019 1:41:54 PM
216

Tài liệu tuyên truyền “Tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”

5/22/2019 1:36:20 PM
217

Tổng hợp phiếu điều tra DLXH 6 tháng năm 2019

5/22/2019 1:34:40 PM
218

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 6/2019

5/22/2019 8:56:45 AM
219

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

5/22/2019 8:44:44 AM