Ban chỉ đạo 35-16 tỉnh triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2020

Chiều ngày 10/02/2020, Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35-16 tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ, công tác năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35-16 tỉnh, đồng chí Hồ Trung Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2019, Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, Ban chỉ đạo 35 từ cấp tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, củng cố để kịp thời trong chỉ đạo, điều hành hoạt động. Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm, chú trọng và hoạt động ngày càng hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35-16 tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, bối cảnh quốc tế biến động khó lường, các thế lực thù địch sẽ gia tăng hoạt động chống phá dưới nhiều hình thức, trên nhiều lĩnh vực. Do đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng. Ban chỉ đạo 35 các cấp của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả, tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề nổi cộm tại địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 35-16 tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền thông, thông tin của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu bật giá trị của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kịp thời có những tin, bài để đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ