Image

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 28/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện quan trọng này.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ