Image

Tài liệu Hỏi – Đáp những nội dung cơ bản về nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, từ chiều ngày 13 đến trưa ngày 16/10/2020  tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức (gồm 301 đại biểu được bầu tại Đại hội của các đảng bộ trực thuộc và 48 đại biểu đương nhiên) thay mặt cho hơn 37.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã thành công tốt đẹp.

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ