Công tác Tuyên giáo góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà

Trong những năm qua, công tác Tuyên giáo tỉnh nhà đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương. 

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2021), phóng viên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Tiêu Hồng Phúc, UVBTVTU - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về những đóng góp của ngành Tuyên giáo trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác Tuyên giáo tỉnh nhà trong thời gian qua?

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc: Trải qua 91 năm hình thành và phát triển (01/8/1930 – 01/8/2021), ngành Tuyên giáo Bình Thuận luôn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên, tập hợp các tầng lớp nhân dân đứng lên theo Ðảng làm cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Kế tục và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, những người làm công tác Tuyên giáo Bình Thuận hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh đặt ra nhiều khó khăn thách thức song công tác Tuyên giáo của tỉnh luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức theo hướng chủ động bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng cụ thể.

Ngành tuyên giáo đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy. Nổi bật là kịp thời đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt công tác thông tin tuyên truyền trong bối cảnh tỉnh nhà và cả nước tập trung ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, ngành Tuyên giáo đã xây dựng được các trang, nhóm và đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa 6.430 tập tài liệu (hơn 61.000 trang); 500 hình ảnh tư liệu; 219 ấn phẩm lịch sử (trên 27.000 trang); tham mưu xây dựng Khu di tích Tỉnh ủy Bình Thuận; biên soạn và phát hành trên 330 tập sách lịch sử… hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Những nỗ lực của ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân nỗ lực, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là dịch bệnh Covid-19, xin đồng chí cho biết phương hướng nhiệm vụ công tác Tuyên giáo tỉnh ta trong thời gian tới?

Ðồng chí Tiêu Hồng Phúc: Có thể nói rằng trong giai đoạn hiện nay công tác Tuyên giáo đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 và những vấn đề nổi cộm trong nước, trong tỉnh đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðồng thời, các thế lực thù địch tăng cường chống phá quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ngày càng thâm độc, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và mạng xã hội đang đặt ra những thách thức lớn cho công tác Tuyên giáo. Chính vì vậy, để giữ vững và mở rộng mặt trận tư tưởng của Ðảng, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng thời kế thừa, phát huy những truyền thống và thành tích đã đạt được, ngành Tuyên giáo Bình Thuận đề ra những nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là, chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, khả thi.

Ba là, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Từ đó, chủ động dự báo tình hình, đề ra các phương án kế hoạch công tác tư tưởng, không để nảy sinh vấn đề tư tưởng.

 Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều kênh, tăng cường tính chiến đấu, tính hiệu quả và tính thuyết phục, gắn bó chặt chẽ với thực tiễn của địa phương. Trước mắt, chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng lần thứ XIII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Năm là, chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên địa bàn tỉnh.

Sáu là, tuyên truyền, nhân rộng nhằm động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”..

Bảy là, tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác Tuyên giáo, nhất là cán bộ tuyên giáo ở cơ sở.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn tới Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian qua đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ để ngành Tuyên giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh; chúc ngành Tuyên giáo của tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!


Các tin khác

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ