Chương trình công tác tháng 8 năm 2021

Chương trình công tác tháng 8 năm 2021

Thứ hai,

ngày 02

- Buổi sáng: Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

- Buổi chiều: Đ/c Tiêu Hồng Phúc - Trưởng Ban, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1)

Thứ ba,

ngày 03

Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ tư,

ngày 04

- Buổi chiều: Đ/c Tiêu Hồng Phúc - Trưởng Ban, PCT TT HĐND tỉnh dự họp giao ban thường trực, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tháng 8/2021.

Thứ năm, sáu; ngày 05, 06

Lãnh đạo Ban tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ sáu;

ngày 06

Đồng chí Huỳnh Thái Dương - Phó Trưởng ban duyệt kết quả cuộc thi trắc nghiệm kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tuần 9 và triển khai cuộc thi tuần 10.

Thứ hai,

ngày 09

Lãnh đạo Ban tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ ba,

ngày 10

Lãnh đạo Ban tham gia chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ tư,

ngày 11

Buổi sáng: Đ/c Đỗ Hữu Quy – Phó Trưởng Ban dự họp Tổ biên tập Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XIV) về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đến năm 2025.

Thứ năm,

ngày 12

Buổi sáng: Đ/c Đỗ Hữu Quy – Phó Trưởng Ban dự họp Tổ biên tập Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thứ sáu,

ngày 13

Đồng chí Huỳnh Thái Dương - Phó Trưởng ban duyệt kết quả cuộc thi trắc nghiệm kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tuần 10 và triển khai cuộc thi tuần 11.

Thứ hai,

ngày 16

 Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ ba, tư, năm; ngày17, 18, 19

Đ/c Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, PCT TT HĐND tỉnh dự kỳ họp lần hai - HĐND tỉnh khóa XI.

Thứ sáu,

ngày 20

- Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thái Dương - Phó Trưởng ban duyệt kết quả cuộc thi trắc nghiệm kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tuần 11 và triển khai cuộc thi tuần 12.

- Buổi chiều: Lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng chuyên môn dự làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2021.

Thứ hai,

ngày 23

Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

Thứ ba,

ngày 24

Đ/c Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, PCT TT HĐND tỉnh Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2)

Thứ tư,

ngày 25

 Đ/c Huỳnh Thái Dương - Phó Trưởng Ban chủ trì họp Chi bộ tháng 6/2021.

Thứ năm,

ngày 26

- Đ/c Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, PCT TT HĐND tỉnh dự họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 27

Cả ngày: Đ/c Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, PCT TT HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Hữu Quy – Phó Trưởng Ban, Tỉnh ủy viên dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14.

Buổi chiều: Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng Ban chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2021. 

Thứ hai,

ngày 30

Buổi chiều: + Đ/c Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, PCT TT HĐND tỉnh dự họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tháng 9/2021.

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng Ban chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng 8/2021

Thứ ba,

ngày 31

- Buổi sáng: Lãnh đạo Ban dự lễ tổng kết cuộc thi trắc nghiệm kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (live tream).

- Buổi chiều: Đ/c Tiêu Hồng Phúc - Trưởng Ban, PCT TT HĐND tỉnh chủ trì họp cơ quan tháng 8/2021, giao nhiệm vụ tháng 9/2021.


Các tin khác

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ