Chương trình công tác tháng 9 năm 2021

Chương trình công tác tháng 9 năm 2021  

 

Thứ tư,

ngày 01

Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thái Dương, Phó Trưởng Ban thường trực chủ trì tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.

 

 

Thứ năm, sáu;

ngày 02, 03

Nghỉ Lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam 02/9

 

 

Thứ hai,

ngày 06

Buổi sáng: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng ban dự họp giao ban các Thường trực.

Buổi chiều: Đồng chí Đỗ Hữu Quy, Phó Trưởng Ban dự họp Tổ biên tập Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

 

Thứ ba,

ngày 07

Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.

 

 

Thứ tư,

ngày 08

Buổi chiều: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban dự họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 1; kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh (khóa XI).

 

 

Thứ năm,

ngày 09

Buổi sáng:

- Đồng chí Đỗ Hữu Quy, Phó Trưởng Ban dự họp Tổ biên tập Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025.

- Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban dự họp Thường trực HĐND tỉnh (khóa XI).  

 

 

Thứ sáu,

ngày 10

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1).

 

 

Thứ hai, ba;

ngày 13, 14

Đồng chí  Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).

 

 

Thứ tư,

ngày 15

Buổi chiều: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban dự họp Thường trực HĐND tỉnh (khóa XI). 

 

 

Thứ năm,

ngày 16

Buổi sáng: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban dự họp Thường trực HĐND tỉnh (khóa XI).

Buổi chiều: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc- Trưởng Ban chủ trì Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy tại Đảng ủy Biên phòng tỉnh.

 

 

Thứ sáu,

ngày 17

Giám sát Huyện ủy Đức Linh và Hàm Tân về biến đổi khí hậu.

 

 

Thứ hai,

ngày 20

Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan

 

 

Thứ ba,

ngày 21

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 3).

 

 

Thứ tư,

ngày 22

Giám sát Huyện ủy Đức Linh và Hàm Tân về biến đổi khí hậu.

 

 

Thứ năm,

ngày 23

Buổi sáng: Đồng chí Đỗ Hữu Quy, Phó Trưởng Ban dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012 - 2020”.

 

 

Thứ sáu,

ngày 24

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Trưởng Ban dự họp Ban chỉ đạo công tác cải cách tư pháp 9 tháng năm 2021.

Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thái Dương - Phó Trưởng Ban thường trực chủ trì họp Chi bộ tháng 9/2021.

 

 

Thứ hai,

ngày 27

Buổi sáng: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Trưởng Ban chủ trì họp Cơ quan đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10.

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng Ban chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2021. 

 

 

Thứ ba,

ngày 28

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 - HĐND tỉnh (khóa XI).

 

 

 

Thứ tư,

ngày 29

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban đồng chí Đỗ Hữu Quy, Phó Trưởng Ban dự hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15.

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng Ban chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội tháng 9/2021.

 

 

Thứ năm,

ngày 30

Buổi chiều: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban dự họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tháng 10/2021.

 

 


Các tin khác

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ