Chương trình công tác tháng 10 năm 2021

Chương trình công tác tháng 10 năm 2021 

Thứ sáu,

ngày 01

Buổi sáng: Hội ý tập thể lãnh đạo Ban.

Buổi chiều: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Thường trực HĐND tỉnh.  

Thứ hai,

ngày 04

Buổi sáng: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng Ban chủ trì làm việc với  Trung tâm VTV9 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi chiều: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thứ ba,

ngày 05

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tuy Phong.

Thứ tư,

ngày 06

- Đồng chí Đỗ Hữu Quy – Phó Trưởng Ban dự bế giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị Khu vực II.

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng Ban chủ trì họp với Báo Bình Thuận và các cơ quan liên quan về việc rà soát và đề nghị cấp Báo Bình Thuận cho các đối tượng.

Thứ năm,

ngày 07

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lê Hồng Phong.

Thứ sáu,

ngày 08

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Mao.

Thứ hai,

ngày 11

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: (buổi sáng) chủ trì hội ý Thường trực HĐND tỉnh; (buổi chiều) dự họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh. 

Thứ ba,

ngày 12

- Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Phú.

- Đồng chí Đỗ Hữu Quy – Phó Trưởng Ban chủ trì Đoàn giám sát của Ban làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thứ tư,

ngày 13

Buổi sáng:

- Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, đồng chí Đỗ Hữu Quy – Phó Trưởng Ban dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15.

- Đồng chí Huỳnh Thái Dương – Phó Trưởng Ban thường trực đi công tác tại huyện Tuy Phong.

Thứ năm,

ngày 14

- Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 1).

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng Ban tham gia giảng bài trực tuyến cho lớp học của Trường Chính trị tỉnh.

Thứ sáu,

ngày 15

Buổi chiều: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban dự họp tập thể Thường trực HĐND tỉnh. 

Thứ hai,

ngày 18

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: (buổi sáng) dự hội ý Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; (buổi chiều) tiếp công dân.

Thứ ba, thứ tư

ngày 19, 20

 Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Hàm
Thuận Bắc.

Thứ năm,

ngày 21

Buổi sáng: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh.

Buổi chiều: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng xét chọn tác phẩm và Ban Thư ký Giải báo chí về xây dựng Đảng tình Bình Thuận (Lần 1).

Thứ sáu,

ngày 22

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (lần 2).

Thứ hai,

ngày 25

- Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: (buổi sáng) dự họp giao ban các Thường trực tháng 10/2021; (buổi chiều) tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với Sở NN & PTNT.

- Buổi chiều: Đồng chí Huỳnh Thái Dương – Phó Trưởng Ban thường trực dự họp Giao ban khối Đảng, quý III/2021.

Thứ ba,

ngày 26

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: (1) dự họp Thường trực HĐND tỉnh; (2) họp giao ban Thường trực HĐND, các ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tháng 11/2021; (3) nghe báo cáo về tình hình tham mưu xử lý, kết quả giải quyết đơn thư.

Thứ tư,

ngày 27

Buổi sáng: Đồng chí Huỳnh Thái Dương - Phó Trưởng Ban thường trực chủ trì họp Chi bộ tháng 10/2021.

Buổi chiều: Đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng xét chọn tác phẩm và Ban Thư ký Giải báo chí về xây dựng Đảng tình Bình Thuận (Lần 2).

Thứ năm,

ngày 28

Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa – Phó Trưởng Ban chủ trì hội nghị giao ban báo chí, tháng 10/2021.

Thứ sáu,

ngày 29

- Đồng chí Tiêu Hồng Phúc –Trưởng Ban, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 HĐND tỉnh (khóa XI).

- Buổi chiều: Đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng Ban chủ trì hội nghị giao ban dư luận xã hội, tháng 10/2021.


Các tin khác

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Bộ câu hỏi trắc nghiệm

SINH HOẠT CHI BỘ